En spännande höst framför oss

Juli månad bjöd på starka aktiemarknader och fallande långräntor. Kvartalsrapporterna i USA och Sverige gav stöd åt börsutvecklingen eftersom utfallet blev betydligt bättre än förväntat. Drygt hälften av bolagen på den amerikanska börsen hade rapporterat vid månadsskiftet juli/augusti och knappt 80% av bolagen hade då slagit vinstförväntningarna.

När ungefär 70% av de svenska bolagen hade rapporterat vid slutet av juli månad hade försäljningssiffrorna i genomsnitt överträffat förväntningarna med fyra procent och vinsterna kommit in tre procent bättre än väntat. Fallande oljepris, lägre livsmedelspriser och fortsatta räntehöjningar från bland annat amerikanska Fed ledde till sjunkande långräntor eftersom marknaden mer och mer prisade in en nära förestående inflationstopp samt sämre konjunkturutsikter i USA och Europa. Sammanfattningsvis innebar detta att vi fick se stigande aktiemarknader och därmed en återhämtning efter vårens stora börsfall. 

Vi ser juli månad som ett lättnadsrally efter att aktiemarknaden varit väl nedtryckt dessförinnan. Mycket talar för att vi har en tillväxtavmattning framför oss vilket gör att vi kan förvänta oss fortsatt turbulenta börser under hösten.  Utifrån detta perspektiv blir det viktigt att ha en risk i portföljen som man känner sig bekväm med och det uppnår man främst genom att ha en bra diversifiering mellan olika tillgångsslag. Därför kommer vi fortsätta att utveckla unika investeringsmöjligheter inom den onoterade sektorn likväl som vi bygger ut vår övriga förvaltning med ännu mer kompetens och möjliga investeringsinriktningar.  

Kapitalanskaffning i byWiT

I det korta perspektivet kommer vi ha en kapitalanskaffning i byWiT. Det är ett investmentbolag som investerar i bolag som digitaliserar och effektiviserar analoga branscher genom att ta en operativ roll i portföljbolagen. Detta är andra gången vi reser kapital till byWiT vilket gör att du som investerare får möjligheten att investera i en portfölj av bolag där det redan har hänt en hel del vilket gör det lättare att utvärdera. Denna kapitalresning sätter igång i september.  

Fondlansering av Coeli Circulus

I slutet av augusti kommer också vårt nya team med rötter i Handelsbanken lansera Coeli Circulus som är en global småbolagsfond. Teamet investerar i det starkaste strukturella temat av alla, dvs att lösa de 17 globala hållbarhetsutmaningarna. Utöver att de har lång erfarenhet av aktiv förvaltning inom teamet så har de även tagit fram en unik screening-modell för att hitta oupptäckta hållbarhetscase. Vi ser denna fond som ett bra komplement till vårt redan framgångsrika Globalteam som förvaltar Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select.

Fri flytträtt för pensioner

Slutligen så kan vi också se fram emot att den fria flytträtten inom pensioner äntligen har blivit verklighet på riktigt. Detta innebär att många av de försäkringar som tidigare var inlåsta till ett visst försäkringsbolag nu går att flytta dit man önskar. Detta skapar rätt förutsättningar för att kunna förvalta sin pension på samma sätt som sitt övriga kapital vilket ger möjligheter till en mer professionell förvaltning. Med den nya lagstiftningen kring fri flytträtt så bör varje person med pensionskapital se över möjligheterna att samla sitt kapital och därmed skapa förutsättningar för en bättre förvaltning.  

Som vanligt är det enklaste sättet att få veta mer om vad vi har framför oss att kontakta din rådgivare för att utvärdera hur vi ska ta oss an befintliga marknadsförutsättningar och de möjligheter vi ser. 

Lycka till med dina investeringsval!

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.