Förslag på tydligare regler för vistelse i Sverige efter utflytt

I slutet på november förra året lämnade Skatteverket sin promemoria i vilken man föreslår tydligare och enklare regler för bedömningen av begreppet stadigvarande vistelse i Sverige. Skatteverket föreslår en ändring från 1 januari 2025.

Det är väldigt efterlängtat att få större tydlighet kring vad som gäller, särskilt med tanke på att många som skattemässigt har lämnat Sverige även fortsättningsvis vill tillbringa tid i Sverige utan att för den skull återigen anses som obegränsat skattskyldig här. För fysiska personer finns det tre fristående grunder för att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Dessa är faktisk bosättning i Sverige, att du efter en utflyttning fortsättningsvis har stadigvarande vistelse i Sverige och, även här efter en faktisk utflyttning, har väsentlig anknytning till Sverige.  Att vara obegränsad skattskyldig innebär att man som huvudregel är skattskyldig i Sverige för alla inkomster man i Sverige och från utlandet. 

Nytt förslag från Skatteverket

Förslaget innebär att stadigvarande vistelse definieras som vistelse som under ett kalenderår omfattar fler än 160 vistelsedagar, eller fler än 120 vistelsedagar om antalet vistelsedagar även under det närmast föregående året översteg 120. Som vistelsedagar ska bara räknas dagar då vistelsen är förenad med dygnsvila. Om förutsättningarna för stadigvarande vistelse uppfylls under ett kalenderår ska vistelsen som huvudregel anses stadigvarande från och med den första vistelsedagen till och med den sista vistelsedagen under året. Om förutsättningarna för stadigvarande vistelse uppfylls under två eller flera kalenderår i följd ska vistelsen dock i stället anses stadigvarande från och med den första vistelsedagen det första av dessa år till och med den sista vistelsedagen det sista av åren.  Definitionen föreslås gälla vid tillämpning av samtliga bestämmelser i inkomstskattelagen där uttrycket stadigvarande vistelse förekommer.

Dagens regelverk

Så som regelverket ser ut idag är det för många utflyttade svårt att bedöma om man vistas för mycket i Sverige. De flesta vill kunna komma hem och hälsa på familjemedlemmar, andra behöver kunna komma till Sverige på grund av sitt arbete, många har kvar ett fritidshus i Sverige där de vill tillbringa tid framför allt på sommaren. För att anses ha stadigvarande vistelse krävs en sammanhängande vistelse i Sverige på minst sex månader (183 dagar) under en 12- månaders period. De sex månaderna är således inte kopplat till kalenderår varför man ständigt behöver ha kontroll på hur ofta man vistas i Sverige. En grundförutsättning för att vistelsetid ska räknas är att man även tillbringar dygnsvilan i Sverige dvs övernattar här.

Det som gör det så svårt att bedöma vistelsetiden i Sverige är att även tid utomlands mellan två besök i Sverige kan räknas som vistelsetid i Sverige. Det beror på att tillfälliga avbrott inte anses bryta vistelsen i Sverige utan räknas som en del av denna. Det innebär att för en person som åker fram och tillbaka till Sverige kan stadigvarande vistelse i Sverige uppkomma trots att personen är här färre än 183 dagar. Det innebär att man måste ha väldigt noggrann kontroll över inte bara över den tid man vistas i Sverige utan också de dagar man är utanför Sverige mellan besöken här.

Dagens regler är som sagt mycket oförutsägbara vilket också är en anledning till att det finns så många förhandsbesked från Skatterättsnämnden vad gäller stadigvarande vistelse. De flesta som flyttar från Sverige har också liten eller ingen kunskap kring dessa regler vilket såklart spär på rättsosäkerheten ytterligare.  Därför är det mycket efterlängtat att Skatteverket nu föreslår ändrade tydligare regler kring stadigvarande vistelse. 

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.