Förslaget om exitskatt vid utflyttning från Sverige skrotas

Det tog bara 20 dagar efter att tiden för remissvaren löpte ut den 5 mars innan Magdalena Andersson i en debattartikel i Dagens Industri meddelade att förslaget i sin helhet skrotas.

Exitskatten gick ut på att personer som har bott i Sverige fem av de senaste tio åren och flyttar från Sverige och har en orealiserad nettovinst på kapitaltillgångar överstigande 100 000 kronor skall beskattas för denna vinst vid utflyttningen. Det handlade framför allt om vinster på aktier i fåmansföretag som man ville komma åt. En hel del företagare med ackumulerade vinster i sina fåmansföretag har under många år valt att flytta från Sverige och ta ut vinsterna till lägre skatt i det nya hemvistlandet. Genom åren har ett antal olika länder varit aktuella som Schweiz, England, Österrike och nu senast Portugal och i viss mån Spanien. Skatteverket har lagt stora resurser på att jaga dessa personer genom att hitta svagheter i olika typer av skatteupplägg. Genom detta förslag, som för övrigt togs fram av Skatteverket själva, var tanken att sätta stopp för de skattemässigt drivna utflyttningarna en gång för alla. Problemet var att många fler än de som avsågs skulle komma att fastna i nätet. Mycket av den kritik som mötte förslaget har handlat om just detta.

Det som lyftes fram i kritiken var att generationsskiften där barn eller andra närstående till ägarna var bosatta utomlands skulle försvåras och att det skulle tvinga fram ett återinförande av gåvoskatten. Vidare påtalade flera remissinstanser svårigheterna med att sätta korrekta marknadsvärden på bolagen. Det fanns även en oro för att duktiga svenska entreprenörer skulle välja att flytta utomlands tidigt innan betydande värden hann skapas och att utländska entreprenörer skulle välja bort Sverige just på grund av risken för en hög skatt vid en framtida flytt från Sverige.

Den samlade kritiken fick till slut regeringen att skrota förslaget. Det är högst troligt att det i nuvarande parlamentariska läge hade varit svårt, för att inte säga omöjligt, att få igenom ett sådant förslag i riskdagen. Så taktiskt var det nog smartare att strunta i det hela redan nu.

Istället för exitskatten vill Magdalena Andersson ha en ”konstruktiv dialog med företrädare för det svenska näringslivet” om hur en reform av den så kallade tioårsregeln bäst bör utformas. Tioårsregeln är en intern svensk skatteregel som innebär något förenklat att en person som flyttat från Sverige beskattas för vinster på enskilda svenska och utländska aktier om denne person vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Vinster på placeringar i aktiefonder beskattas inte enligt tioårsregeln och likaså undantas vinster på placeringar på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar.

Någon form av skärpning av beskattningen för personer som flyttar från Sverige är nog att vänta. Men hur detta kommer att utformas återstår således att se.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.