Kan närståendes löner hjälpa aktieägaren att erhålla ett högre gränsbelopp i sitt fåmansföretag?

För dem som äger kvalificerade aktier i ett fåmansföretag (deklarera på blankett K10) är det bra att ha ett så högt så kallade gränsbelopp som möjligt. Gränsbeloppet är det belopp upp till vilket aktieägare kan ta utdelning till 20 procent skatt. Gränsbeloppet beräknas årligen antingen enligt en huvudregel alternativt en så kallade schablonregel.

Använder aktieägaren huvudregeln finns också möjlighet att tillgodoräkna sig utbetalada kontanta löner till anställda, inklusive sig själv, vid beräkningen av gränsbelopp. En förutsättning för att få använda sig av utbetalda löner är dock att aktieägaren eller närstående till aktieägaren tar ut en lön som minst uppgår till 9,6 inkomstbasbelopp alternativt 6 inkomstbasbelopp plus 5 procent av de totala lönerna.
 
En fråga som ofta dyker upp är vilka möjligheter som finns att tillgodoräkna sig löner utbetalda av bolaget till närstående.  Många tror felaktigt att exempelvis två makar kan slå ihop sina respektive löner så att de tillsammans uppgår till minst ovan angivna minsta löneuttag. Men det är fel. Lagen säger att någon av aktieägaren eller aktieägarens närstående själv måste uppfylla löneuttagskravet. Om så är fallet får alla närstående som äger aktier i bolaget använda sig av löneunderlagsregeln. Den närstående behöver inte själv vara aktieägare i bolaget utan det kan exempelvis vara en förälder till aktieägaren.
 
Som närstående räknas i detta sammanhang make eller maka, föräldrar, far- och morföräldrar, barn, barnbarn osv och deras makar, syskon (även halvsyskon) och deras makar, barn, barnbarn osv. samt även dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i. Viktigt att notera här är att sambo aldrig räknas som närstående i lagens mening.
 
Fördelen med denna regel är att man inte behöver belasta bolagets resultat med höga löneuttag för alla delägare, vilket kan vara bra för bolag i ett uppbyggnadsskede eller om bolaget under en period går dåligt. Det är även fullt möjligt att rotera lönuttaget mellan familjemedlemmar/delägare mellan åren.
 
Utgångsläget är naturligtvis att den lön som betalas ut ska vara marknadsmässig. Det betyder att lönen ska motsvara arbetsprestationen. Ibland händer det att Skatteverket vid en revision kan anse att en utbetald lön i är marknasmässig och istället ska fördelas till företagsledaren. I detta sammanhang är det den som erhållit lönen som också kommer vara den som tillgodoräknas lönen vid bedömningen av om löneuttagskravet har uppfyllts.
 
Notera att om uttagen kontant lön skulle understiga minsta löneuttagskrav med så lite som 1 krona går aktieägaren helt miste om möjligheten att ta med utbetalda löner vid beräkningen av sitt gränsbelopp. Eftersom det är utbetald lön per kalenderår som är relevant för beräkningen av gränsbeloppet är det ett gott råd att vid slutet av varje kalenderår säkerställa att man inte missar att betala ut tillräckligt med lön.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.