När kan du upprätta ett nödtestamente?

Jag har i tidigare blogginlägg skrivit om att det är min rekommendation att skriva ett testamente och jag har angivit ett antal goda skäl till varför jag tycker det. Det kan exempelvis handla om att det du lämnar efter dig ska vara din arvinges enskilda egendom, att du önskar att någon betrodd person förvaltar kvarlåtenskapen tills dina barn har uppnått en viss ålder eller kanske utse en testamentsexekutor om du vill säkerställa att ett mer komplicerat testamente blir verkställt i enlighet med din vilja.

I dessa tider av virusspridning och allmän osäkerhet är det kanske än mer angeläget att se över sin situation utifrån ett testamentariskt perspektiv. När det gäller just covid-19 är risken för att man ska – bli allvarligt sjuk lyckligtvis väldigt liten även om risken ökar med framförallt stigande ålder och eventuella underliggande sjukdomar. Det är mycket du i nuläget inte kan påverka eller göra så mycket åt, i vart fall inte i det större perspektivet. Det finns dock saker du faktiskt kan påverka och att se över sitt testamente är en sådan sak. Det är min rekommendation att du med jämna mellanrum gör detta, mest för säkerhets skull tänker jag.

Bestämmelser om upprättande av testamente finns i 10 kap. ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln är att ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen. Vittnena ska närvara samtidigt när testatorn skriver under testamentet eller då denne vidkänns sin underskrift och vittnena ska själva skriva under testamentet. Men det finns undantag och de gäller ifall testamentsgivaren lider av en akut sjukdom, kanske ligger på sin dödsbädd, eller befinner sig i någon annan typ av nödsituation (livsfara) som gör det omöjligt för denne att upprätta ett testamente enligt huvudregelns formkrav. Detta kallas för att avge ett nödtestamente.

När det gäller vad som ska anses vara en nödsituation så ska det kravet inte sättas alltför strängt. Bedömningen görs utifrån hur testator har haft fog att uppfatta hur allvarlig situation denne varit i och om det därför varit nödvändigt att frångå huvudregelns formkrav. Det ska alltså ha varit omöjligt att upprätta ett testamente enligt huvudregeln.

Det finns två former av nödtestamenten: muntligt testamente och holografiskt testamente.

Ett muntligt testamente innebär att testatorn förordnar om sin kvarlåtenskap muntligt inför två samtidigt närvarande vittnen. Finns endast ett vittne närvarande går det alltså inte att upprätta ett muntligt testamente.

Ett holografiskt testamente innebär att testatorn egenhändigt upprättar och undertecknar en skriftlig handling. Handlingen ska vara upprättad med penna med beständig skrift. Blyertspenna eller liknande godtas således inte. Skillnaden mellan ett holografiskt testamente och ett vanligt testamente är att det holografiska är undertecknat av testator men inte bevittnat. Underskriften är viktig för att dels kunna avgöra att det är testator själv som skrivit testamentet och underskriften visar också att testamentet är färdigskrivet.

En vanlig fråga är om ett testamente skrivet på sms eller en dator skulle anses som ett godkänt holografiskt testamente. Svaret är att det inte skulle godkännas ens i de fall man är säker på att det är testator som skrivit eftersom det inte är undertecknat.

Ett nödtestamente blir ogiltigt när tre månader har passerat från och med den eventuella dag en testator återigen blir kapabel att upprätta ett testamente i vanlig ordning.

Sammanfattningsvis finns det således möjlighet att i nödsituationer förordna om din kvarlåtenskap utan att följa huvudregelns bestämmelse om skriftligt och bevittnat testamente. Men att vänta tills du hamnar i en sådan situation kan innebära att det inte alls blir så med din kvarlåtenskap som du önskar. Därför är det alltid bättre att se till att vara ute i god tid och upprätta ditt testamente så att det inte riskerar att bli klandrat och underkänt. Ett gott råd är att därefter med jämna mellanrum se över ditt testamente och försäkra dig om att det fortfarande representerar din yttersta vilja och att det är möjligt att fördela din kvarlåtenskap såsom du önskar.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.