Private Equity portföljen som växer trots lågkonjunkturen

Mycket talar för att investeringar som görs under perioder av nedgångar i konjunktur och marknadssentiment lönar sig med högre avkastning på sikt. Förklaringarna är flera, men mycket handlar om att man som investerare kommer in på lägre bolagsvärderingar när det är lägre likviditet och färre köpare än säljare.

Attraktivt läge för Private Equity

Bolag som kan sin sak tenderar även att effektivisera sina verksamheter så att de kommer ur nedgången starkare än tidigare och då kan få en rejäl hävstång när marknaden hettar till igen. Grafen nedan är talande för just dettadå den visar på IRR-avkastningen (genomsnittlig årlig avkastning) på Private Equity-strategin Buy outs över olika år och cykler. Det som blir tydligt är att Private Equity strategin löpande har genererat en hög IRR jämfört med många alternativ. Det har ävenskapats särskilt hög avkastning för de som investerar under lågkonjunkturer och när de finansiella marknaderna har pressats.

Källa: DealEdge by Bain & Company & CEPRES.  

När vi nu får in data för Q1 2023 så ser det ut som att historien upprepar sig, när den genomsnittliga värderingen har börjat gå ner för vissa delar av den nordiska Private Equity-marknaden, som tenderar att slå igenom en tid efter börsen. Sannolikt så är vi nu i ett marknadsfönster  när konjunkturen är svag men när vi börjar se ljuspunkter – där nya investeringar i bra bolag, kommer ge en mycket bra utveckling över tid.

Samtidigt ser vi att flera av våra portföljbolag inom just Private Equity har stått sig starka och vuxit både under 2022 samt under det första kvartalet 2023. Teqt Group och Qflow Group är två av dessa exempel, där de gemensamma faktorerna är starka och erfarna management team, branscher med stora strukturella behov som står sig väl genom konjunkturcykeln, samt starka och positiva kassaflöden så de till stor del kan finansiera tillväxten med egna medel när de nått en kritisk storlek

Vikten av diversifiering

Att lyckas med alla investeringar är svårt även för den mest framgångsrika investeraren. Varje investering har någon form av risk – oavsett om det är mer specifika bolagsrisker, eller mer marknadsspecifika – och det är även därför man får avkastning, för att ta risken. Med det sagt blir vikten av diversifiering extra viktig under perioder av mer osäkerhet och sämre likviditet – men allra helst från första tillfället när man från grunden börjar bygga sin portfölj och investeringsplan.  

Vår syn är att man bör ha en Private Equity portfölj med flera olika bolag beroende på bolagsstruktur (till exempel så har investmentbolag ofta redan en god spridning av underliggande bolag) och att de är fördelade mellan olika branscher, team, köptillfällen och mognadsfas. Att konsekvent investera och sprida sina köp- och exittillfällen är särskilt viktigt ur ett likviditet- och kapitalutnyttjandeperspektiv. Vi gillar att bygga portföljen med en majoritet av kassaflödespositiva bolag, vilket vi fått se vikten av i dagens marknad. 

Coelis Private Equity-portfölj

På Coeli erbjuder vi ett fåtal investeringsmöjligheter varje år, detta för att de investeringar vi erbjuder ska komplettera varandra, just utifrån riskspridningen eftersom vi också vet att alla investeringar inte alltid kommer gå enligt plan, men totalportföljen har visat sig skapa stora värden. I Coelis Private Equity-portfölj har vi idag 10 olika bolagsinvesteringar som tillsammans har visat en styrka och diversifiering ända sedan start – med en IRR på 25,2% per sista december 2023 – och där vi successivt bygger på med nya case, samt kan erbjuda en viss andrahandshandeln när det finns behov. Även Coeli Private Equity AB är ett mycket bra alternativ för att öka diversifieringen i tillgångsslaget eftersom investmentbolaget äger fler än 20 olika fonder och knappt 200 underliggande bolag. 

Har man i dagsläget bara ett fåtal onoterade case är vår rekommendation att ta kontakt med din rådgivare för att få koll på din exponering, se över möjligheter att omallokera eller bygga på för att få en bra spridning av bolag och sannolikt en bättre investeringsportfölj både nu och framåt.

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli Group

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli GroupErik har varit aktiv inom finans sedan 2008, både i Sverige och London. Tidigare har han bland annat varit med och startat upp den nordiska verksamheten för Fisher Investments, ansvarat för distribution på NGM samt arbetat på Handelsbanken. Erik är idag vice VD för Coeligruppen och ansvarar för Coelis erbjudande och säkerställande av värdeskapandet till våra olika kundgrupper. Erik är även del av Coelis investeringskommitté.

Kristin Gejrot

Head of Investor Relations

Kristin Gejrot

Head of Investor RelationsI snart 12 år har Kristin Gejrot arbetat med analys, investeringar, förvaltning, marknad och omvärldsanalys. Först i flera olika roller kopplat till analys och förvaltning på SEB för att sedan 2021 arbeta som analysansvarig för onoterat på Coeli.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring och är enbart ämnat som allmän information. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.