Produktutveckling av rätt anledning

Då är vi inne i ett nytt år som ger oss nya möjligheter. Det är givetvis även skönt att vi startar med positiva aktie och obligationsmarknader efter ett tufft 2022.

Den viktigaste uppgiften för oss på Coeli Wealth Management är att skapa stora värden till dig som kund. Hjärtat i detta värdeskapande är utöver ett stort engagemang och ett fullständigt Wealth Managementerbjudande vår kapitalförvaltning. För att kunna bygga en attraktiv kapitalförvaltning har vi två systerbolag som utvecklar unika investeringar inom både det onoterade segmentet och det noterade segmentet. Coelis produktutveckling grundar sig på att vi söker framgångsrika förvaltarteam och tillsammans sätter upp gemensamma strukturer för att attrahera de bästa förvaltarna samt skapa gemensamma incitament med dig som investerare. Då vi arbetar med aktiv förvaltning där vi sätter stort värde i den unika kompetens som våra förvaltare besitter så bygger detta på en hög kompetens inom en viss bransch eller marknad. Utöver detta så vill vi också se till vilket värde fondens inriktning skapar i ett sammanhang med andra tillgångar – det vill säga vilka diversifierande egenskaper den har. Slutligen är det extra positivt om det finns en trigger som gör det extra attraktivt att investera i den sektorn, landet eller marknaden just nu. Just en trigger finns inte alltid men i de lägen de finns blir just tajmingen i produktutvecklingen extra viktig. 
 

Lansering av hedgefonden Coeli Renewable Opportunities

Just nu är vi i startgroparna att lansera Coeli Renewable Opportunities som investerar i den förnybara energimarknaden. Anledningen att vi lanserar denna fond är;

1. Vi har ett team som besitter en unik kompetens inom energisektorn. Joel Etzler och Vidar Kalvoy har sammanlagt mer än 25 års erfarenhet av investeringar inom energisektorn.

2. Fonden har en unik inriktning som skapar en väldigt bra diversifiering i en investerares portfölj. Skälet till detta är, utöver den unika inriktningen, även att det är en hedgefond vilket innebär att de har möjlighet att tjäna pengar på bolag som både utvecklas positivt och negativt. 

3. Det närmsta decenniet förväntas investeringar inom energiomställningen att nästintill tiodubblas. När mycket kapital allokeras till en sektor innebär det att väldigt många bolag kommer söka sig dit. Det är väldigt positivt eftersom utvecklingen av ny teknologi kommer accelereras. De bolag som lyckas differentiera sig med starka konkurrensfördelar kommer utvecklas mycket väl på börsen men konkurrensen kommer vara hård och bolag som saknar konkurrensfördelar kommer sannolikt få det svårt. Coeli Renewable Opportunities ämnar tjäna pengar på både de företag som lyckas och de som misslyckas.

Sammanfattningsvis så finns alla de parametrar vi letar efter för att ta fram en ny produkt. Lägg där till att fonden investerar i energiomställningen, som är en av de 17 globala hållbarhetsutmaningarna, samt att avkastningspotentialen är hög. Har du våra diskretionära mandat så sker allokeringen till fonden per automatik men för dig som arbetar med rådgivande kapitalförvaltning så behöver du ta en diskussion med din rådgivare i hur allokeringen ska se ut framöver. Utifrån Coelis modellportfölj så anser vi att det inledningsvis kan allokeras 10-15% av aktieexponeringen till den här fonden. Vi är givetvis som vanligt väldigt tillgängliga för att svara på frågor.

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.