Ränteavdragsbegräsningen för företagsektorn blir verklighet

Den 14 juni klubbar riksdagen igenom reglerna om ränteavdragsbegränsning inom företagssektorn.

Reglerna innebär i korthet följande:

  • Negativa räntenetton dvs. skillnaden mellan ränteinkomster och ränteutgifter blir begränsat till 30 procent av skattemässigt EBITDA. Avdragsbegräsningen omfattar räntor på både externa och interna lån.
  • Begräsningen gäller dock enbart för den delen av ett negativt räntenetto som överstiger 5 000 000 kr.
  • Negativa räntenetton som inte får dras av enligt EBITDA-regeln får rullas framåt under en period om maximalt sex år.
  • I samband med detta sänks bolagsskattesatsen till 21,4 procent år 2019 och till 20,6 procent år 2021.
  • EBITDA står för ”Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”.
  • De nya reglerna innehåller även en möjlighet till att göra ett ytterligare värdeminskningsavdrag, utöver det vanliga årliga värdeminskningsavdraget, för utgifter för ny-, till- eller ombyggnad av hyreshus. Detta s.k. primäravdrag ska fördelas med 2 procent av utgifterna per år under de första sex åren från färdigställandet.
    Syftet med de reglerna, som är en anpassning till EU-direktiv, är att jämna ut den skattemässiga skillnaden mellan främmande (det vill säga lånat) och eget kapital.

Vinnarna blir lågbelånade företag då de inte drabbas av avdragsbegränsningen men får sänkt bolagsskatt. Omvänt hittar man förlorarna bland företag som är högt belånade. Primäravdraget är ett sätt att lindra de negativa effekterna för högt belånade fastighetsbolag.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.