Regler för beskattning av svenska delägare i utländska bolag

I början på september lämnade regeringen propositionen 2017/18:296 ”Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandragande” till riksdagen.

Bakgrunden till propositionen är en svensk anpassning till EU-direktivet mot skatteundandragande i syfte att svensk CFC-lagstiftning ska leva upp till kraven som ställs i direktivet. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

CFC-reglerna kallas de regler som syftar till att begränsa fördelar med att äga företag i länder med låg eller ingen bolagsskatt. Det handlar framför allt att komma åt skatteplanering med så kallade brevlådeföretag. För en ägare med skatterättslig hemvist i Sverige innebär detta att denne under vissa förutsättningar beskattas löpande för resultatet i det utländska företaget. CFC-reglerna gäller både för fysiska och juridiska personer. Viktigt att notera är att reglerna inte träffar ägare till företag med en verklig etablering, det vill säga företag som bedriver en riktig verksamhet.

I syfte att göra dessa regler enkla att följa finns i Inkomstskattelagen en så kallad ”vit lista” som innebär att företag i länder upptagna på den vita listan inte ska CFC-beskattas i Sverige. Listan bygger på en generell genomgång av skattesystemen i alla världens länder och uppdateras med jämna mellanrum såtillvida att länder faller bort och länder sätts upp på listan. Förslaget som nu lämnats innebär att ett antal länder som tidigare fanns upptagna på den vita listan nu har tagits bort. Bland annat gäller det företag på Malta som alltså inte längre kommer att finns kvar på listan.

Eftersom det är fråga om en anpassning till EU-direktivet och att regeringen nu har lagt sin proposition kan man utgå från att förslaget kommer att bli verklighet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.