Se över dina försäkringar innan årsskiftet

Inflationen påverkar prisbasbeloppen som i sin tur påverkar bland annat garantipension, sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel. Prisökningar i ekonomin innebär att bidragen höjs, för att säkerställa att hushållens reala inkomster inte ska minska. Regeringen har därför beslutat att höja prisbasbeloppet på alla försäkringar till 52 500 kronor år 2023.

Förändringen innebär att du behöver se över din sjukförsäkring, då din sjukförsäkring är anpassad efter din nya lön. Detta om du som egen företagare har för avsikt att ta ut en lön som ligger i linje med brytpunkten mellan kommunal- och statlig skatt under 2023.

Ett högre prisbasbelopp påverkar inkomstskatten

Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs, till 51 200 kronor per månad år 2023 från drygt 46 200 kronor per månad år 2022. Störst skattesänkning får höginkomsttagare till följd av den nya brytpunkten för statlig inkomstskatt.

– Ett högre prisbasbelopp innebär lägre inkomstskatt både för löntagare och pensionärer. För många innebär det flera hundralappar mer i plånboken varje månad, säger Anders Hellstrand, Head of Life and Pension/Försäkringsspecialist på Coeli Wealth Management.

Ansvarsförsäkring

Även ansvarsförsäkringen, som ger dig skydd om du hamnar i en rättstvist eller krävs på skadestånd, påverkas av höjningen av prisbasbeloppet. Ansvarsförsäkringen täcker bland annat rättegångskostnader om ärendet går upp i domstol. Den täcker även skadeståndsbeloppet om domstolen bedömer att du är skadeståndsskyldig.

Kontakta oss

Har du en försäkring hos oss? Vänd dig direkt till din personliga rådgivare för att se vilken lön du har anmält för att säkerställa att du inte är underförsäkrad vid årsskiftet.

Anders Hellstrand

Head of Life and Pension/Försäkringsspecialist

Anders Hellstrand

Head of Life and Pension/FörsäkringsspecialistFler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.