Skatt införs i Portugal på utländska pensioner

Sedan länge har det rått ett stort missnöje från svensk sida att pensioner från privat anställning inte beskattas varken i Portugal eller i Sverige. Detta har gjort Portugal till ett populärt land för många svenskar att pensionera sig i.

Men i takt med att allt fler svenskar flyttat dit har denna skattefrihet fått allt större uppmärksamhet och till slut fick vår finansminister nog och begärde omförhandling av skatteavtalet med Portugal. Skattefriheten har gjorts möjlig genom att Portugal sedan ett tiotal år har infört en särskild skattestatus, så kallad Non Habitual Residence (NHR), innebärande att vissa inkomster från utländsk källa inte beskattas i Portugal under en period om 10 år. Detta har gjort det möjligt för svenskar att flytta till Portugal och få ut sina privata tjänstepensioner utan att betala skatt vare sig i Portugal eller Sverige. Skattefriheten i Sverige grundar sig i att dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal, som tillkom redan 2003 och därmed långt innan Portugal införde skattefriheten, inte heller ger Sverige beskattningsrätt för sådana pensioner.

Eftersom detta blev en nagel i ögat på vår finansminister begärde Sverige under 2018 en omförhandling av dubbelbeskattningsavtalet i syfte att ge Sverige beskattningsrätt även för privata pensioner. I korthet går de föreslagna förändringarna ut på att pension som härrör från tidigare privat anställning ska kunna beskattas i det land från vilken den utbetalas, det vill säga Sverige, från och med den 1 januari 2020. Väljer Portugal att börja beskatta pensioner som utbetalas från Sverige kommer Sveriges rätt att börja beskatta privata pensioner att träda ikraft den 1 januari 2023.

Detta innebär för personer som efter en flytt till Portugal blir begränsat skattskyldiga i Sverige kommer få sin privata pension beskattad med 25 procent i Sverige. Om Portugal skulle välja att börja beskatta svenska privata pensioner ska avräkning av den portugisiska skatten göras mot den svenska skatten så att pensionsinkomsten inte beskattas dubbelt.

För att detta ska bli gällande krävs att den föreslagna ändringen godkänns av respektive lands riksdag. Sverige godkände detta den 13 november 2019 medan Portugal ännu inte har gjort detta, varför ändringsförslaget inte har trätt i kraft. Skulle Portugal välja att inte godkänna ändringen i avtalet uppkommer två möjliga alternativ; antingen fortsätter det som tidigare med skattefrihet både i Sverige och Portugal eller så väljer Sverige att säga upp avtalet i sin helhet och då kan Sverige beskatta pensionerna enligt vår interna rätt.

Det som hänt nu är att Portugals regering har lämnat ett förslag om att utländska pensioner ska beskattas med tio procent. Planen är att beskattningen av utländska pensioner ska införas till den 1 mars 2020. Bedömningen är att förslaget kommer att godkännas. Frågan är hur detta kommer påverka de svenskar som redan har flyttat till Portugal?

Vad innebär detta?

De som flyttat till Portugal och fått sin NHR status innan 2019 påverkas inte av detta förslag. De behåller sin skattefrihet i Portugal.

De personer som flyttat till Portugal och fått sin NHR-status under 2019 och senast den 1 mars 2020 kan välja om de vill omfattas av den nya portugisiska skatten eller inte.

Om Sverige ska kunna ta ut någon skatt beror på om Portugal godkänner ändringsförslaget eller inte. Det kanske är så att man från svensk sida inte längre tycker att det behövs nu när Portugal inför den nya skatten. Det som var provocerande var själva skattefriheten och i och med att den nu upphör, i vart fall för alla nya som flyttar till Portugal och erhåller NHR status från den 1 mars och framåt.

En viktig sak att notera är att det portugisiska förslaget endast avser skatt på utländska pensioner. Det påverkar därför inte skattefriheten för utländska hyresintäkter, fastighetsvinster, ränteinkomster och utdelningar från utländsk källa, inte ens för de som flyttar till Portugal från den 1 mars och framåt.

Sammanfattningsvis kan man säga att det ljuva skattefria livet inte kommer att få åtnjutas av de svenskar som framöver flyttar till Portugal. Skatt kommer att behöva betalas för pensionsinkomsten men om det blir 10 procent enbart i Portugal eller 25 procent i skatt i Sverige återstår att se. Men oavsett vad så är en skatt på 25 procent ändå lägre än vad du skulle fått betala i Sverige plus att du i Portugal får både solen och den goda maten på köpet. Så det kunde vara värre.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.