Skattenyheter och tips för fåmansföretagare och privatpersoner inför 2023

Några årsskiftestips till fåmansföretagare

 • För dig som beräknar gränsbeloppet för beskattningsåret 2023 enligt huvudregeln, glöm inte att se till att ta ut tillräckligt med egen lön under 2022 ifall du vill kunna tillgodoräkna dig din andel av löneunderlaget i företaget eller dess dotterföretag. Löneunderlaget utgörs av 50 procent av utbetalda löner året före beskattningsåret.
 • En grundförutsättning för att du ska få tillgodoräkna dig löneunderlaget är att du äger minst 4 procent av aktierna vid beskattningsårets ingång.
 • Tillräckligt med egen lön för 2022 är det lägsta av antingen 426 000 kronor med tillägg för 5 procent av totala löner i företaget (426 000 /. 0,95 = 448 421) eller 681 600 kronor. Har du en till dig närstående person som också arbetar i företaget får du räkna med även dennes lön om din egen lön inte når upp till nämnda belopp.
 • Utdelning eller kapitalvinst upp till gränsbeloppet beskattas med 20 procent, vilket är den lägsta skatt man kan få på utdelning som bosatt i Sverige.
 • Överstiger utdelning och kapitalvinster gränsbeloppet beskattas överskjutande del upp till ett visst takbelopp som inkomst av tjänst. Utdelning utöver takbeloppet beskattas som inkomst av kapital med 30 procent skatt. Vid utdelning är takbeloppet 90 inkomstbasbelopp och vid kapitalvinst är det 100 inkomstbasbelopp.
 • För dig som beräknar gränsbeloppet enligt den s.k. schablonregeln uppgår detta för beskattningsår 2023 till 195 250 kronor. Du behöver inte ta ut en viss minsta lön för att använda dig av schablonregeln. Notera dock att om du tar ut 448 421 kronor i lön under 2022 kommer ditt gränsbelopp att beräknas till 224 210 kronor är det bättre för dig att använda dig av huvudregeln.
 • För beskattningsår 2023 är inkomstbasbeloppet fastställt till 74 300 kronor.
 • För dig som ska starta företag, se till att du äger aktierna senast den 1 januari 2023 för att få tillgodoräkna dig gränsbelopp för 2023.
 • För dig med så kallat trädabolag/vilande bolag, glöm inte att under den 5-åriga viloperioden utnyttja möjligheten att ta utdelning till 20 procent skatt.
 • Se över ditt pensionssparande genom bolaget och reducera det skattepliktiga resultatet före årsskiftet genom att ”köpa i kapp” på din pension genom en engångspremie.
 • Om du planerar att sälja ditt bolag och äger aktierna i bolaget du ska sälja direkt ”på kroppen” så vänta i så fall till 2023 med att skriva avtal om det är möjligt. Dels för att du får beräkna ett nytt gränsbelopp för de aktier du äger per den 1 januari, dels för att du då får med dig löneunderlaget vid beräkningen.

Några årsskiftestips till privatpersoner

 • Om ni är två personer som gemensamt står för exempelvis ett bostadslån kommer låneinstitutet per automatik fördela räntekostnaden mellan er med hälften var på de kontrolluppgifter som skickas in till Skatteverket. Detta kan vara ofördelaktigt om den ena av er har lägre inkomster och därmed inte kan erhålla full skattereduktion räntorna. Undvik om möjligt också att någon av er får ett underskott i kapital som överstiger 100 000 kronor eftersom skattereduktion på överskjutande del medges med 21 procent i stället för 30 procent. Fördela därför räntorna mellan er så att det blir så ekonomiskt fördelaktigt för er som möjligt. Detta gör ni i samband med att ni lämnar in er deklaration.
 • Tänk på att du inte får spara kapitalförluster och kvitta mot framtida kapitalinkomster. Se därför till att om möjligt kvitta förluster mot vinster under samma beskattningsår.
 • Om du har förskottsbetalat för ROT/RUT arbeten under 2022 måste arbetet som betalningen avser vara utfört senast den 31 januari 2023 för att du ska kunna erhålla skattereduktion för 2022. ROT-avdraget och RUT-avdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år. ROT-avdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år.
 • För att undvika kostnadsränta på skattekontot ska kvarskatt för beskattningsåret 2022 som överstiger 30 000 kr vara Skatteverket tillhanda senast 12 februari 2023. Resterande 30 000 kr skall vara Skatteverket tillhanda senast vid ordinarie deklarationstidpunkt som är den 2 maj 2023.
 • På skattekontot beräknas en intäkts- och kostnadsränta beroende på om du har överskott eller underskott på kontot. Räntan knyts till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Basräntan har den 1 november 2022 höjts från 1,25 procent till 2,5 procent. Å andra sidan utgår från detta datum återigen intäktsränta på överskott på skattekontot. Intäktsräntan är 1,1125 procent.

Skattenyheter 2023

Regeringens förslag till budget för 2023 innehåller inga större nyheter på skatteområdet. Exempelvis finns inga förslag som berör bolagsskatten, kapitalskatten eller 3:12-området och det beror troligtvis på att det redan sitter två utredningar som berör dessa områden och där man inväntar utredningarnas förslag. Det som berör inkomstskatten är bland annat följande förslag::

 • Jobbskatteavdraget föreslås förstärkas per den 1 januari 2023 för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år genom att skattereduktion ges med en större andel av arbetsinkomsterna.
 • Reseavdraget föreslås behållas i sin nuvarande form. Förslaget om en avståndsbaserad modellen för skattelättnad för arbetsresor genomförs således.
 • Det schablonbelopp som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil bör dock höjas till 25 kronor per mil (idag 18,50 kronor per mil).
 • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil föreslås höjas till ett enhetligt belopp om 12 kronor per mil. Undantag ska göras för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet, för vilka rätten till avdrag även fortsatt bör uppgå till 9,50 kronor per mil. Schablonbelopp som får dras av för kostnader för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil förslås justeras till motsvarande belopp.

Kraftigt höjt prisbasbelopp för 2023

Den största ekonomiska skillnaden för de allra flesta under nästa år kommer bero på att prisbasbeloppet, som är det belopp som bestämmer bidrag och påverkar skatter, höjs från 48 300 kronor till 52 500 kronor vilket är den största höjningen på 40 år. Detta medför bland annat följande:

 • Att garantipensionen höjs med cirka 850 kronor per månad.
 • Att studenterna får höjda studiemedel med nästan 1 000 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med innevarande hösttermin.
 • Den högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 89 kronor per dag, vilket motsvarar drygt 2 700 kronor per månad.
 • Den högsta sjukpenningnivån höjs med 89 kronor per dag, vilket innebär en högsta nivå på 1 116 kronor per dag.
 • Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs vilket innebär sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Din inkomst avgör hur mycket det kommer påverka just dig.
 • Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs till 613 900 kronor (knappt 51 200 kronor per månad jämfört med drygt 46 200 kronor 2022).
 • Den lägsta nivån för fastighetsavgift höjs med 286 kronor till 3 585 kronor per år.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.