Två förväntade skatteutredningar som lite oväntat tillsattes redan innan höstens val

För en tid sedan publicerade Lantmäteriet deras tolkning av hur jävsreglerna i 7 § Lag (2017:310) om framtidsfullmakter bör tillämpas utifrån deras perspektiv. Det handlar då om sådana ärenden som ligger inom deras ansvarsområde såsom beviljande av lagfarter, inteckningar, avtal om servitut och så vidare.

Alldeles nyligen, närmare bestämt den 25:e maj, tillsatte regeringen två nya skatteutredningar, den ena har i uppdrag att göra en översyn av 3:12 reglerna och den andra ska ta fram ett förslag på en ny utflyttningsskatt. Att utredningarna tillsattes redan nu var tidsmässigt lite oväntat med tanke på att det är nära till valet i höst och att förväntansbilden hos de flesta var att regeringen skulle invänta nästa mandatperiod innan nya skatteutredningar tillsattes. Men så blev det alltså inte.

De så kallade 3.12 reglerna är de skatteregler som gäller för hur delägare i fåmansbolag, som är verksamma där i betydande omfattning, ska beskattas för utdelning och kapitalvinster från sådana bolag. Dessa skatteregler har funnit länge och är mycket komplexa och utredarens huvudsakliga uppdrag är att ta fram förslag på hur tillämpningen av detta regelverk kan förenklas. Den andra utredningen handlar om att ta fram ett förslag om en effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer med orealiserade vinster som flyttar från Sverige, en så kallad utflyttningsskatt. Även om tidpunkten som sagt förvånar var det ändå väntat att det förr eller senare skulle komma utredningar inom dessa två områden.

Skattereglerna för fåmansföretagare är ständigt föremål för diskussion, dels för dess komplexitet men också för att reglerna berör väldigt många svenska företagare. De nuvarande reglerna kring beskattning av delägare i fåmansföretag infördes redan 1990 i samband med den senaste stora skattereformen och har genom åren varit föremål för ett antal olika förändringar. Det gjordes ett försök till en större förändring 2017 men det förslaget skrotades sedermera då det fick mycket kritik, bland annat för att man ansåg att det gjorde reglerna ännu mer komplicerade.

Vad gäller utflyttningsskatten har den varit föremål för diskussion ganska länge. Särskilt Skatteverket vill ha en sådan lagstiftning eftersom de lägger ner en hel del tid och resurser på att jaga framför allt förmögna fåmansföretagare som flyttar från Sverige bland annat av skatteskäl. Det bör dock nämnas att de flesta som lämnar Sverige primärt inte gör det av skatteskäl utan för att det lockar att skapa sig ett nytt liv i ett varmare klimat. Det handlar dock inte om särskilt många personer med orealiserade vinster av betydande storlek som varje år flyttar utomlands utan detta har blivit en politisk symbolfråga på samma sätt som med Portugal och tjänstepensionerna. Skatteverket tog därför under 2018 ett eget initiativ och lade fram ett förslag på en skatt som träffar fysiska personer som flyttar utomlands men detta mötte så mycket kritik att det inte blev något av det den gången.

Så hur ser då utredarnas direktiv ut i de två utredningarna?

Förenklade regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag

Utredaren har fått i uppdrag att göra följande:

 • Analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas.
 • Särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar.
 • Lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna som kommittén finner lämpliga.
 • Vid analysen och utformningen av förslagen till förenklingar hitta en balans mellan dels behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt, dels 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling.
 • Redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2014. Ändringarna den gången avsåg bland annat beräkningen av det lönebaserade utrymmet, löneuttagsregeln och definitionen av dotterföretag.
 • Nyckelordet här är förenkling vilket givetvis är välkommet. Anledningen till det är att man anser att enkla, enhetliga och överskådliga regler bidrar till att skattesystemet uppfattas som rättvist och rimligt. Det lämnas i direktiven utrymme för ändringar av skattesatser, däremot får utredningen inte lämna förslag som innebär minskade skatteintäkter. Det står dock ingenting i direktiven som säger att föreslagna förändringar ska vara skatteneutrala vilket jag tolkar som att det finns möjlighet för utredningen att föreslå skattehöjningar.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2023. Från att uppdraget redovisas till dess att regeringen kan lägga fram ett nytt lagförslag är det mycket som ska processas i form av remisser och framtagande av en proposition . Det troliga är därför, om detta nu leder till några förändringar inom 3:12 reglerna, att förändrade regler träder i kraft först framåt inkomståret 2025. Det skulle i alla fall förvåna mig om det sker tidigare än så.

Effektiv beskattning när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige flyttar ut

Syftet med utredningen är att ta fram förslag på skatteregler som säkerställer att orealiserade kapitalvinster som upparbetats medan en fysisk person är skattskyldig i Sverige också ska beskattas i Sverige. Sedan länge finns i svensk skattelagstiftning den så kallade tioårsregeln som innebär att Sverige har rätt att beskatta kapitalvinster på svenska aktier (och även utländska aktier som ägs vid tidpunkten för utflyttningen) i upp till tio år efter att personen blivit begränsat skattskyldig i Sverige. Problemet med den regeln är att den dels begränsas tidsmässigt (i vissa avtal till och med till noll år) i många dubbelbeskattningsavtal, dels att de flesta som flyttar inte tillgodogör sig de orealiserade vinsterna genom avyttring utan genom utdelning. Tioårsregeln är således ganska tandlös eftersom det är relativt enkelt att komma runt den.

Flera europeiska länder, däribland Danmark, Norge, Spanien, Frankrike och Tyskland, har redan i dag särskilda beskattningsregler för fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som flyttar ut ur landet. Så det som Sverige nu avser att införa regler kring är alltså ingenting nytt utifrån ett internationellt perspektiv. I takt med att länder konkurrerar med varandra med hjälp av lägre skatter har det blivit allt viktigare för varje land att i så stor utsträckning som möjligt på olika sätt skydda sin skattebas. Vilket givetvis är fullt rimligt.

I utredarens uppdrag ingår även att se över följande:

 • Analysera och redogöra för funktionen och tillämpningen av tioårsregeln.
 • I den omfattning det bedöms lämpligt analysera och redogöra för hur andra europeiska länder har utformat beskattningsregler för situationer när fysiska personer med orealiserade kapitalvinster som upparbetats inom medlemsstatens territorium flyttar ut ur landet.
 • Överväga om det nuvarande systemet med utsträckt begränsad skattskyldighet för kapitalvinst på vissa tillgångar och förpliktelser bör ersättas eller kompletteras med generella regler för beskattning av fysiska personers orealiserade kapitalvinster vid utflyttning.
 • Lämna förslag på ett system för en effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar ut och upphör att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige eller som enligt ett skatteavtal får hemvist i en annan avtalsslutande stat, och
  lämna nödvändiga författningsförslag.
 • Överväga om den så kallade tioårsregeln bör ersättas eller kompletteras med generella regler för beskattning av orealiserade kapitalvinster när en fysisk person flyttar ut och upphör att vara
  obegränsat skattskyldig eller får skatterättslig hemvist i ett annat land.
 • Lämna förslag på ett system för en effektiv kapitalbeskattning vid utflyttning, och lämna nödvändiga författningsförslag.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.