Utbyte mellan länder av upplysningar om finansiella konton

Från och med inkomstår 2016 blir det än viktigare att redovisa tillgångar som finns på utländska konton/ depåer eftersom Skatteverket automatiskt och årligen kommer erhålla kontrolluppgifter på samma sätt som man idag får sådana från svenska banker och finansiella institut.

Inom OECD har det tagits fram en standard för automatiskt utbyte mellan länder av upplysningar om finansiella konton och Sverige är en av 61 stater som har anslutit sig till detta. Uppgifter ska lämnas som behövs för att identifiera kontohavaren och personer med bestämmande inflytande över juridiska personer, ränta, utdelning eller andra betalningar avseende tillgångar på kontona samt intäkter från försäljning av tillgångar på kontona. detta har förbundit sig att påbörja informationsutbytet under 2017.

Parallellt med detta har EU, i linje med den nya rapporteringsstandarden från OECD, uppdaterat ett direktiv från 2011 och som innebär att inte bara uppgift om inkomster såsom ränta och utdelning utan även kontosaldon och kapitalvinster från försäljning av finansiella tillgångar skall rapporteras. Direktivet träder i kraft 1 januari 2016 och själva utbytet av information hänförlig till 2016 mellan medlemsstaterna kommer att ske under 2017.

De nationella skattemyndigheterna ska sedan årligen genom automatiskt utbyte av upplysningar överföra dessa uppgifter till Skatteverket i den eller de stater och jurisdiktioner där kontohavaren och personerna med bestämmande inflytande i en juridisk person har sin hemvist.Utöver detta har regeringen i Luxemburg antagit lagstiftning som innebär att man från 2015 infört obligatorisk rapportering av avkastningen på konton i Luxemburg till finansdepartementet i kontoinnehavarens hemland. Österrike kommer att börja rapportera från 2017 och Schweiz från september 2018. Även Lichtenstein och Monaco är på gång att införa obligatorisk rapportering.

Mot bakgrund av detta är det vår rekommendation att lämna in en frivillig rättelse (självrättelse) till Skatteverket om man har oredovisade tillgångar på utländska konton/depåer. En självrättelse innebär att den som lämnat fel uppgifter eller har utelämnat uppgifter kan rätta dem i efterhand och därmed slippa skattetillägg så länge Skatteverket inte har upptäckt att en felaktig eller ofullständig uppgift har lämnats. Det gäller således att hinna före Skatteverket.

Normalt sett kan en självrättelse göras för upp till sex år bakåt i tiden. Under 2016 kan man alltså rätta uppgifter från och med inkomstår 2010. Men eftersom grovt skattebrott, där fängelse finns i straffskalan, preskriberas först efter 10 år bör man rätta längre tillbaka i tiden ifall den undandragna skatten något år överstiger 10 prisbasbelopp.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.