Vad händer med dina och din sambos tillgångar vid en separation eller dödsfall?

Idag är det många som väljer att bo ihop som sambor istället för att gifta sig – det kan vara fråga om relationer som varar under många år där man hunnit skaffa sig mycket tillgångar tillsammans. Det kan vara fråga om bostad, bohag, bilar, fritidshus, antikviteter och en mängd andra saker. Det många inte känner till är hur tillgångarna som anskaffats under sambotiden ska delas upp vid en separation eller om någon av samborna avlider. En annan fråga är om sambor ärver varandra. Har man levt ihop i många år och delat allt med varandra kan det ju tyckas vara självklart att man gör det. Syftet med det här blogginlägget är att räta ut alla frågetecken kring vad som gäller mellan sambor vid separation och dödsfall.

Bodelning

Reglerna i sambolagen säger att när ett samboförhållande upphör genom separation ska bodelning ske om någon av parterna begär det. Men det förutsätter att sambolagens bestämmelser om bodelning inte tidigare har avtalats bort mellan dig och din sambo. Har ni avtalat bort sambolagens bestämmelser blir det enkelt, var och en av er tar med sig från relationen det som var och en äger. Utmaningen ligger då i att ni måste kunna bevisa vem som äger vad, vilket normalt inte är ett problem beträffande bostaden men kan vara det beträffande bohaget. Den kommer därför här att beskrivas hur det blir för er när sambolagens bodelningsregler inte avtalats bort.

Att begära bodelning enligt sambolagens regler är frivilligt. Ni kan naturligtvis komma överens om en uppdelning av er samboegendom även utan en formell bodelning. Det är först när ni inte kan komma överens som det blir aktuellt att begära en bodelning i enlighet med sambolagens bestämmelser. En sådan begäran måste ha framställts senast inom ett år från den dagen ni separerade och senast när bouppteckningen förrättas om det är så illa att din sambo har avlidit. Således två olika tidsfrister att hålla i minnet.

För att det inte ska uppstå några tveksamheter om att en begäran om bodelning verkligen har framställts, är det viktigt att begäran görs skriftligt och att du försäkrar dig om att mottagaren verkligen fått del av begäran. Det är nämligen upp till dig att bevisa att din begäran om bodelning har kommit fram till mottagaren.

För att bodelning ska ske vid dödsfall krävs att du som efterlevande sambo begär detta. Din avlidne sambos arvingar kan alltså inte begära bodelning.  Som efterlevande sambo får du därför noga fundera på om du ska begära bodelning eller inte, eftersom utfallet av en sådan beror på hur vem av er som äger mest av samboegendomen. Om du äger mer än din avlidna sambo är det dumt att begära bodelning eftersom du bara kan förlora på det och omvänt, äger du mindre, begär du bodelning.

Samboegendom

Det är endast det som räknas som samboegendom som kan bli föremål för bodelning. Som samboegendom räknas den gemensamma bostaden och det bohag som hör därtill under förutsättning att egendomen har införskaffats för ert gemensamma bruk. Om exempelvis den ena av er har flyttat in i den andres redan förvärvade bostad räknas inte den bostaden som er samboegendom. Likaså möbler och annat bohag som du tar med dig från din tidigare bostad, eller som du har fått i arv eller gåva, kommer inte att utgöra samboegendom.

Vad som avses med bostad är kanske inte så svårt att räkna ut. De flesta tänker då på en inköpt bostadsrätt eller fastighet men vad många inte känner till är att även en hyresrätt utgör samboegendom om den införskaffats för gemensamt bruk. Det innebär att som kontraktsinnehavare till en hyresrätt har du ingen mer rätt till bostaden än din sambo och om någon av er begär bodelning kommer en bedömning göras och den av er som det anses behöva hyresrätten mest kommer att få denna tilldelad sig. Eftersom en hyresrätt inte betingar något ekonomiskt värde kommer den av er som tar över hyresrätten inte behöva lämna någon ekonomisk kompensation för detta.

Med bohag avses möbler, hushållsmaskiner och andra föremål som är avsett för det gemensamma hemmet. Men sådan egendom som används uteslutande för den ena sambons bruk räknas inte som gemensamt bohag. Inte heller egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål, som exempelvis bilen eller båten, utgör bohag i sambolagens mening.

Värdering av samboegendom

Så till den viktiga frågan om hur ni ska värdera era respektive tillgångar. När det gäller bostaden är det normalt inte så svårt. Det enklaste är att ni gör en marknadsvärdering med hjälp av en mäklarfirma. Knepigare kan det bli för er att värdera bohaget. För dyrbara tavlor, vaser, mattor och antika möbler kan värdering ske via exempelvis något auktionshus. Värdet på vanliga möbler, elektronik och dylikt är normalt lågt, även för sådant som är relativt nyinköpt. I dessa fall kan ni vid värderingen istället utgå från ett bruksvärde snarare än ett marknadsvärde. Tanken är att bruksvärdet ska spegla användarens behov av möbeln och är i så motto normalt högre än marknadsvärdet, i vart fall när det kommer till möbler. Det är du och din sambo som ska komma överens om värdet. Kan ni inte komma överens finns det möjlighet att ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare som hjälper er med bodelningen, men eftersom det är lätt att räkna ut att det kan bli dyrt är det troligtvis inte ett alternativ i de flesta fall.

Hur går då en bodelning till?

Sambolagen säger att egendomen ska delas lika mellan dig och din sambo och för att få fram den summa som ska delas lika mellan er måste först din och din sambos andel i samboegendomen räknas ut.

Var och en av er får då räkna ut hur mycket er respektive andel av samboegendom, efter avdrag för era skulder, är värd. Det som därefter återstår ska delas lika mellan er. Att notera är att det är värdet av samboegendomen som ska delas lika mellan er medan fördelningen av egendomen inte behöver vara lika. Om exempelvis du skulle vilja ha all samboegendom på din lott får du självklart ersätta din exsambo med värdet på halva samboegendomen.

Du får som huvudregel på din lott behålla sådan egendom som du själv äger vilket innebär att den som har mest samboegendom bestämmer vad den andre ska få ta över. Om du vill behålla all din egendom får du kompensera din sambo med pengar.

När det gäller den gemensamma bostaden finns det i sambolagen en övertaganderätt som innebär att den av er som bäst behöver bostaden får bo kvar i den. Den av er som måste flytta har rätt att få  ekonomisk kompensation om värdet på dennes del av bostaden inte ryms inom vad som ska tillfalla den flyttande sambon vid fördelningen av samboegendomen. Samma möjlighet till övertagande finns också beträffande övrig samboegendom, men det är kanske vanligast att detta blir aktuellt vad gäller bostaden.

Arv och lilla basbeloppsregeln

lägenheter

Om det skulle vara så att din sambo avlider är utgångsläget tyvärr så att du inte har någon arvsrätt alls såvida det inte finns ett testamente som ger dig rätt till del i din avlidne sambos kvarlåtenskap. Det finns dock ett litet undantag från detta. För att i någon mån mildra ekonomiska konsekvenser för dig om din sambo avlider finns det ett minimiskydd i sambolagen genom den så kallade lilla basbeloppsregeln. Den innebär att du som efterlevande sambo, ur det som är samboegendom, alltid har rätt att på din lott tilldelas egendom motsvarande minst två prisbasbelopp. För år 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr varför du alltid ha rätt att behålla samboegendom till ett värde om 93 000 kr. Men om det är så att det finns samboegendom, efter avdrag för skulder, till ett värde som överstiger fyra prisbasbelopp kommer inte lilla basbeloppsregeln bli intressant att tillämpa eftersom du som efterlevande sambo ändå kommer tilldelas tillgångar till ett högre värde vid bodelningen.

Sammanfattning och ett par goda råd på vägen

För sambor, särskilt dem som levt ihop som sambor under många år, kan det komma som en obehaglig överraskning att sambolagens bodelningsregler endast omfattar gemensamt anskaffad bostad och bohag, men inte all övrig egendom. Det har således stor betydelse vem som står som ägare till sådan egendom som inte räknas som samboegendom. Att sambor inte har någon arvsrätt kan bli en ännu obehagligare överraskning.

Ett sätt att skydda sin efterlevande är att upprätta ett testamente som ger den efterlevande del i den avlidnes kvarlåtenskap. Ett annat är att se över hur egendom som inte är samboegendom ägs mellan parterna och via gåva utjämna den ekonomiska skillnaden som kan ha uppstått mellan samborna.


 

Läs gärna andra inlägg relaterade till sambofrågor

Hur ser din situation ut?

Det ingår hjälp med frågor inom skatt och familjerätt utifrån din unika situation när du är kund hos oss med mer än 2 miljoner i investerbart kapital. Hör av dig till oss med din fråga eller fundering genom att fylla i nedan.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Stefan Åsbrink

Förvaltare Coeli Multi Asset

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset. Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef. Innan Coeli har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt lång Gamma Optionsfonder. Han har en doktorsexamen i ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm. Fokus under den akademiska karriären har varit på dynamisk top-down makroanalys samt på options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Han har även publicerats i flera akademiska tidskrifter.