Värden skapas även utanför kapitalförvaltningen

Som kund hos Coeli Wealth Management så är givetvis kapitalförvaltningen central och något som är hjärtat i vår verksamhet. Vår uppgift är att säkerställa att din förmögenhet förvaltas utifrån dina unika preferenser vad gäller exempelvis avkastningsmål, tidshorisont och riskperspektiv.

När det gäller att bygga en förmögenhet så behöver man stöd på olika sätt. Detsamma gäller när det handlar om att säkra upp sin förmögenhet idag men även över tid. När vi går in i samarbete eller bygger vårt kunderbjudande starkare så utgår vi alltid från vilka värden som vi kan skapa eller vilka problem vi har märkt finns hos våra kunder. Här kommer två exempel på hur vi arbetar med detta just nu.

Familjejuridik – genom livets alla skeenden

Vi har sett ett stort behov över att stärka vår kompetens inom familjejuridiken då det är en oerhört viktig pusselbit när man planerar för sin förmögenhet idag och för framtiden. Det är förvånansvärt många som inte har en tydlig plan för hur ett arv eller ett företag ska skiftas över till nästa generation. Vi ser också att allt för många inte har de mest basala avtalen på plats såsom testamente, framtidsfullmakt eller samboavtal.

Att inte planera på ett bra sätt skapar mest problem för nästa generation och det finns risk för missuppfattningar och att onödiga konflikter uppstår. Allt detta är så lätt att lösa om man gör det på rätt sätt och i rätt tid. Oavsett ålder finns det ingen mening med att skjuta upp detta arbete utan ta tag i det nu. Utifrån detta perspektiv har vi förstärkt vår kompetens inom familjejuridik genom att anställa Sofia Stigels som har en gedigen erfarenhet av just dessa frågor. Att ta del av Coelis familjejurist är givetvis kostnadsfritt för våra kunder och något som vi verkligen vill att du som kund nyttjar. Ni kommer att se mer av Sofia framåt i våra olika kanaler men det är i mötet med dig som du får mest värde av hennes kompetens.

Ägarguiden – utveckla din ägarkompetens

De flesta av våra kunder är eller har varit entreprenörer. Att driva ett familjeföretag är svårt, kräver långsiktighet och uthållighet. Det är många som vittnar om att de känner sig lite ensamma i detta och är i behov av stöd i vissa frågor. Coeli har därför startat ett samarbete med Agneta Olsson som arbetar med att stötta ägarledda bolag i många av de svåra frågor som uppstår i en tillväxtresa. Redan 2010 gav hon ut boken ”Extern Vd” – så lyckas du som belyser framgångsfaktorer för både ägaren och den externa Vd:n för att detta ska lyckas.

Inom kort lanserar Agneta en ny bok; Ägarguiden – utveckla din ägarkompetens. I boken finns det handfasta råd kring hur man som ägare kan hantera frågor som uppstår i nästan alla ägarledda bolag. Coeli har köpt 200 upplagor av hennes senaste bok för att kunna dela dessa tips med dig som kund. Inom kort kommer det vara boklansering och vi kommer också ha föreläsningar i ämnet under året för de som är intresserade. Fråga din rådgivare i nästa möte så får du en bok.

Coeli älskar entreprenörskap då det bygger Sverige till ett bättre land. Vi ser oss själva som entreprenörer, vi investerar i entreprenörer via vår Private Equity-verksamhet och många av våra kunder är eller har varit entreprenör. Genom dessa satsningar delar vi med oss av kunskap och säkrar upp viktiga aspekter för dig som entreprenör. Ta del av denna kunskap via oss så skapar vi ännu mer framgång tillsammans. Det enklaste för att ta del av någon av dessa delar i vårt erbjudande är att fråga efter en bok i din nästa kontakt med din rådgivare eller planera in ett möte med vår familjejurist Sofia Stigels. Vi gör det av den enkla anledningen att vi vill göra din situation bättre.

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.