Förmögenhetsrådgivning med kunden i fokus

Coeli fortsätter att lägga mycket energi på att utöka och förbättra förvaltningsplattformen och fram till sommaren och semestern kommer vi ha flera intressanta produktlanseringar att se fram emot. Vi kommer ha nya möjligheter inom räntemarknaden och vi kommer även att också skapa möjligheter i fastighetsmarknaden genom spännande externa förvaltarsamarbeten. Inom det onoterade benet har vi kommande möjligheter inom Private Equity. Mer om detta kommer snart.

Coelis portfölj av aktieförvaltning

Förvaltningsmässigt har året startat lika bra som 2023 avslutades. Coelis portfölj av aktieförvaltning överträffade sitt jämförelseindex rejält under 2023. När vi ser på vår portfölj av aktiefonder och viktar detta efter storlek så överträffades jämförelseindex med 11,26% vilket är ett enastående resultat och glädjande nog så har avkastningen fortsatt varit god under inledningen av 2024. Som investerare är det viktigt att påminna sig om att fonder som förvaltas aktivt, det vill säga där förvaltarna aktivt gör ordentliga avsteg från index, kommer ha bra och mindre bra perioder. Över tid så ska dock strategin prestera en överavkastning mot index för att ha ett existensberättigande. Det är därför det är viktigt att bibehålla sin strategi och inte ta känslomässiga beslut som grundar sig på den senaste tidens avkastning även om den kan vara tidvis svag.

Vi stärker upp inom familjejuridik

Förra månaden tog vi upp vikten av att se över den familjejuridiska dokumentationen och planeringen som del av sin förmögenhetsplanering. Sofia Stigels är ny familjerättsjurist på Coeli, hon har arbetat med ekonomisk familjerätt de senaste sju åren och dessförinnan med skatterätt. Sofia har varit på plats under några månader och har redan träffat många av våra kunder och därmed gjort stor skillnad. Läs mer om Sofia Stigels.

Sofia Stigels, familjerättsjurist.

Ägarguiden – utveckla din ägarkompetens

Tillsammans med BDO har vi haft boklansering för att lansera Ägarguiden – utveckla din ägarkompetens. I boken finns det handfasta råd kring hur man som ägare kan hantera frågor som uppstår i nästan alla ägarledda bolag.

"Ägarguiden" är en bok skriven för bolagsägare samt entreprenörer och Coeli är en stolt partner till initiativet. Vi ville givetvis stå bakom initiativet då vi dagligen träffar entreprenörer och bolagsägare som alla ställs inför olika frågeställningar som berörs i boken. Agneta har genom åren samlat på sig många insikter gällande de frågor som finns inom ägarledda företag och delar nu med sig av sina insikter, strategier och råd för att navigera genom den spännande men komplexa världen av ägarledda bolag.

Bokens författare Agneta Olsson gav deltagarna en inspirationsföreläsning och sedan var det en namnkunnig paneldebatt som framförallt belyste vikten av mångfald i styrelser och ledningsgrupper. Med i panelen under kvällen var Agneta Olsson, författaren bakom "Ägarguiden" samt Caroline Farberger, erfaren vd och författare, Camilla Bergman, tidigare vd för Breakit och nu grundare av Impact Loop, och Michaëla Berglund, medgrundare av Michaël Berglund Group, för att guida deltagarna genom en mångfald av insikter om ledarskap, entreprenörskap och ägande.

Bok

Ägarguiden.

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.