Tilläggsdirektiv till 3.12 utredningen

Som jag skrivit om i tidigare tillsatte den dåvarande regeringen en utredning som fick i uppdrag att ta fram förslag på förenklingar av de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna.

De direktiv som utredningen ursprungligen fick var att:

  • Analysera på vilket sätt och i vilken omfattning 3:12-reglerna kan förenklas.
  • Särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelning och kapitalvinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital skulle kunna öka utrymmet för förenklingar.
  • Lämna förslag till de författningsändringar av 3:12-reglerna som kommittén finner lämpliga,
  • Vid analysen och utformningen av förslagen till förenklingar hitta en balans mellan dels behovet av att stimulera ökat entreprenörskap, skapandet av fler arbetstillfällen och högre tillväxt, dels 3:12-reglernas syfte att förhindra inkomstomvandling.
  • Redogöra för effekterna av de ändringar i 3:12-reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2014. Ändringarna den gången avsåg bland annat beräkningen av det lönebaserade utrymmet, löneuttagsregeln och definitionen av dotterföretag.

Tilläggsdirektiv i utredningen

Under januari 2023 beslutade den nuvarande regeringen att ge utredningen ytterligare direktiv utöver de ursprungliga direktiven, så kallade tilläggsdirektiv. Dessa är följande:

  • Se över 3:12-reglerna för att ytterligare främja entreprenörskap, särskilt för små och medelstora företag.
  • Analysera om reglerna kan förenklas för att underlätta ägarskiften både mellan närstående och till personal.
  • Analysera om, och i så fall på vilket sätt, 3:12-reglerna om beräkning av löneunderlag vid andelsbyte behöver ändras.

När det gäller beräkning av löneunderlag vid andelsbyten så finns det idag en begränsning som innebär att överlåtaren tappar löneunderlag för tiden före andelsbytet trots att ingen verklig ägarförändring har skett. Ändring bör därför göras så att möjligheten att använda löneunderlag inte påverkas av ett andelsbyte.

Förutom tilläggsdirektiven tas två begränsningar för utredningen bort. För det första ska inga ändrade skattesatser på utdelning och kapitalvinst föreslås, inte ens om det kan öka utrymmet för förenklingar får föreslås. För det andra får utredningen lägga fram förslag till förenklingar även om de också skulle leda till minskade skatteintäkter.

Utredningen får också lite mer tid på sig. Ursprungligen skulle de vara klara senast den 30 november 2023. Men uppdraget ska nu i stället redovisas senast den 29 mars 2024.

 

Vill du ha rådgivning utifrån din unika situation?

➜ Kontakta oss.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.