Utredning om exitskatten läggs ned

I maj förra året tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en utredning vars syfte var att lämna förslag på en så kallad exitskatt, det vill säga ett system för en effektiv kapitalbeskattning när en fysisk person flyttar ut och upphör att vara obegränsat skattskyldig i Sverige och får skatterättslig hemvist i ett annat land.

Det som drev på den utredningen handlade framför allt om att Finansdepartementet vill skydda skattebasen i Sverige tillsammans med ett önskemål från Europeiska kommissionen att medlemsstaterna ska åstadkomma en effektivare lagstiftning för beskattning av orealiserade vinster vid utflyttning. I ett flertal europeiska länder, exempelvis Danmark, finns redan regler på plats som beskattar kapitalvinster som upparbetats inom landet vid en utflyttning.

Bland annat skulle utredningen titta på om den så kallade tioårsregeln i 3 kap 19 § Inkomstskattelagen borde ersättas eller i vart fall kompletteras med andra regler för beskattning av orealiserade kapitalvinster på delägarrätter i samband med utflyttning.

Tioårsregeln går ut på att beskatta kapitalvinster på svenska aktier och andra delägarrätter under en period löpande tio år från det att en person som bott i Sverige flyttar utomlands och inte längre är obegränsat skattskyldig här. Sedan några år omfattar tioårsregeln även utländska aktier men då enbart sådana utländska aktier som innehades vid tidpunkten för utflyttning. Däremot träffas inte fondandelar av denna regel eftersom sådana inte ses som delägarrätter.

Utifrån ett kapitalvinsperspektiv fyller tioårsregeln i sin nuvarande utformning redan sitt syfte. Problemet har dock varit att Sverige ingått en mängd dubbelbeskattningsavtal med andra länder, dels innan tioårsregeln ens fanns, dels att Sverige förhandlat ner de tio åren till ett färre antal år och i några skatteavtal så lågt som till noll år. Dessutom är tioårsregeln enkel att komma runt, i vart fall för fåmansföretagsägare, genom att i stället dela ut upparbetade vinster i bolaget till ett utländskt bolag, vanligen beläget på Cypern.

Men nu blir det ingenting av med detta. I vart fall inte under innevarande mandatperiod om den nuvarande regeringen lyckas hålla ihop. Den motivering som regeringen lämnat är att man gjort en genomgång av pågående utredningar och att denna helt enkelt har blivit bortprioriterad.

Jag har i tidigare blogginlägg skrivit att det inte är frågan om det kommer en exitskatt utan när den kommer. Den uppfattningen har jag fortfarande kvar men nu vet vi att det i vart fall lär dröja några år tills dess.

Vill du ha rådgivning utifrån din unika situation?

➜ Kontakta oss.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.