Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Multi Asset juni 2020

Coeli Multi Asset

Coeli Multi Asset är en hedgefond som har som målsättning att generera hög avkastning över tid samt att skydda portföljen i tider av börsoro. Investeringsprocessen har huvudfokus på systematiska lång/kortinvesteringar i globala aktier där syftet är att finna undervärderade kvalitetsaktier för investering samt övervärderade aktier eller aktier av låg kvalitet för blankning/kortning. Fonden investerar också en del av tillgångarna i marknadsneutrala globala makrostrategier, huvudsakligen inom aktier och räntebärande. Syftet med de globala makrostrategierna är att diversifiera fonden ytterligare samt att skydda portföljen i tider av börsoro. Investeringsprocessen resulterar i en portfölj med gynnsamma risk/avkastningsegenskaper och låg korrelation till aktie- och räntemarknaden. Investeringar görs direkt genom köp av fysiska innehav och/eller indirekt genom finansiella derivatinstrument. Fonden använder derivat i stor utsträckning.

Händelser och trender på marknaden som dominerat utvecklingen

Juni började med uppåtgående kurser men marknaden rekylerade ner igen ganska snabbt. Det negativa börssentimentet fortsatte sedan under resten av månaden. Huvudfokus i förvaltningen har fortsatt varit utvecklingen för såväl vinster som virus, givet att många ekonomier nu gradvis öppnar upp igen efter karantän.

HFR:s breda hedgefondsindex var upp 1,7 procent under juni men är fortfarande ner cirka -1,1 procent hittills i år. Som jämförelse kan också nämnas att HFR:s Global Equity Long/Short-index var upp 2,2 procent i juni men är ner hela -6,3 procent för året. Coeli Multi Asset var upp 0,2 procent i juni och är därmed upp 3,4 procent för året.

Bland de systematiska lång/kort-strategierna i globala aktier kom de största positiva bidragen till avkastningen från de långa positionerna i Apple Inc, Embracer Group och Amazon. De största positiva bidragen till avkastningen från de korta/blankade positionerna kom under juni från TUI, Mitsubishi och British Telecom.

Köpoptioner i NASDAQ-index och Microsoft utvecklades också bra under månaden. Hedging av portföljen bidrog negativt.

Förändringar i portföljen

Bruttoexponeringen har under månaden varierat mellan 43 procent och 95 procent medan nettoexponeringen har varierat mellan -11 procent och +38 procent. Under månaden köptes aktier ibland annat Swedish Match och Astra Zeneca.

Fondens positionering/framtidstro

Under månaden minskades fondens nettoexponering något i jämförelse med maj men fonden var i huvudsak marknadsneutral under juni. Förväntan om börsen framöver är fortsatt optimism som dock kan kväsas om geopolitisk oro ökar eller spridningen av covid-19 blossar upp igen.

Stefan Åsbrink

Förvaltare Coeli Multi Asset

Översikt
Startdatum2019-12-31
Förvaltningsavgift 1,7 %
Riskgrad5 of 7

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.