Tillbaka till Fonden
Månadskommentar

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Multi Asset november 2020

Coeli Multi Asset

Coeli Multi Asset är en hedgefond som har som målsättning att generera hög avkastning över tid samt att skydda portföljen i tider av börsoro. Investeringsprocessen har huvudfokus på systematiska lång/kortinvesteringar i globala aktier där syftet är att finna undervärderade kvalitetsaktier för investering samt övervärderade aktier eller aktier av låg kvalitet för blankning/kortning. Fonden investerar också en del av tillgångarna i marknadsneutrala globala makrostrategier, huvudsakligen inom aktier och räntebärande. Syftet med de globala makrostrategierna är att diversifiera fonden ytterligare samt att skydda portföljen i tider av börsoro. Investeringsprocessen resulterar i en portfölj med gynnsamma risk/avkastningsegenskaper och låg korrelation till aktie- och räntemarknaden. Investeringar görs direkt genom köp av fysiska innehav och/eller indirekt genom finansiella derivatinstrument. Fonden använder derivat i stor utsträckning.

Händelser och trender på marknaden som dominerat utvecklingen

Aktiemarknaden rekylerade starkt under november. Detta berodde dels på att utgången i det amerikanska valet blev klart. Detta gjorde att risken i marknaden sjönk dramatiskt. Veckan efter meddelade Pfizer att de har ett fungerande vaccin mot covid-19. Direkt inleddes en mycket stark sektorrotation där aktier som gått väldigt dåligt under många år rekylerade våldsamt och tillväxtaktier som har gått extremt bra under många år såldes av kraftigt.

Tillväxtaktier har gått bättre än så kallade värdeaktier under åtminstone de senaste 20 åren. Dock kommer det kortare perioder med så kallad sektorrotation. Denna rotation brukar huvudsakligen uppstå på grund av att tillväxtaktier under en period gått väldigt mycket bättre än värdeaktier. När detta ”gap” blir för stort ”roterar” investerare sina portföljer, det vill säga de säljer av sina vinnande tillväxtaktier och köper de underpresterande värdeaktierna istället. Dessa rotationer brukar vara relativt kortvariga och ganska milda. Den rotation vi såg i början av november då Pfizer annonserade att de har ett fungerande vaccin mot covid-19 var dock väldigt kraftig. Se graf nedan.

Källa: Bloomberg news

Coeli Multi Asset har som strategi att köpa högkvalitativa aktier, det vill säga aktier som haft hög vinsttillväxt över långa perioder. Dessa är ofta av typen tillväxtaktier. Till exempel Apple, NVIDIA, AMD. För att fonden ska bli marknadsneutral blankar vi aktier som vi bedömer vara av låg kvalitet, det vill säga bolag med låg eller ingen vinsttillväxt. Dessa bolag kan tillhöra branscher som lider av olika problem eller har produkter eller tjänster som börjar bli obsoleta. Dessa är ofta av typen värdeaktier. Exempel kan vara banker, oljebolag, vissa verkstadsbolag samt stora affärskedjor med fysiska butiker. I sektorrotationen vi såg i början av november steg vissa av dessa lågkvalitativa bolag med upp till 100 procent på EN dag! Vissa av tillväxtaktierna var ner 20 procent eller mer denna dag. Detta är skälet till att fonden under dessa två dagar tappade i avkastning.

På den mer muntra sidan kan nämnas att fonden äger köpoptioner i Tesla och därmed drog nytta av annonseringen att Tesla ska in i S&P 500-indexet. Optionerna var upp cirka 600 procent under månaden.

MSCI World var upp cirka 12,8 procent under november och är därmed upp för året. HFR:s breda hedgefondsindex var upp 2,8 procent under november och är upp cirka 4 procent hittills i år. Som jämförelse kan också nämnas att HFR:s Global Equity Long/Short-index var upp 4,6 procent i november och är därmed ner 0,9 procent för året. Coeli Multi Asset var ner 1 procent november och är därmed upp 3,4 procent för året.

Förändringar i portföljen

Bruttoexponeringen har under månaden varierat mellan 30 procent och 83 procent medan nettoexponeringen har varierat mellan -5 procent och 40 procent. Under månaden köptes inte några nya aktier in i fonden. Däremot minskades vikterna i några tillväxtbolag på grund av den kraftiga sektorrotationen.

Fondens positionering/framtidstro

Under månaden minskade fondens bruttoexponering i jämförelse med oktober och fonden var huvudsakligen marknadsneutral under november. Vår förväntan om börsen framöver är ökad risk och volatilitet bland annat på grund av att börsen just nu är extremt övervärderad oavsett vilka mått man använder. Om spridningen av covid-19 ökar ytterligare i den andra vågen i kombination med problem att få ut vaccin i tillräcklig mängd kan vi få mycket negativa effekter för aktiemarknaden framöver.

Stefan Åsbrink, portföljförvaltare Coeli Multi Asset

Stefan Åsbrink

Förvaltare Coeli Multi Asset

Översikt
Startdatum 2019-12-31
Förvaltningsavgift  1,7 %
Riskgrad 5 of 7

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.