Tillbaka till Fonden
Månadskommentar

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Multi Asset oktober 2020

Coeli Multi Asset

Coeli Multi Asset är en hedgefond som har som målsättning att generera hög avkastning över tid samt att skydda portföljen i tider av börsoro. Investeringsprocessen har huvudfokus på systematiska lång/kortinvesteringar i globala aktier där syftet är att finna undervärderade kvalitetsaktier för investering samt övervärderade aktier eller aktier av låg kvalitet för blankning/kortning. Fonden investerar också en del av tillgångarna i marknadsneutrala globala makrostrategier, huvudsakligen inom aktier och räntebärande. Syftet med de globala makrostrategierna är att diversifiera fonden ytterligare samt att skydda portföljen i tider av börsoro. Investeringsprocessen resulterar i en portfölj med gynnsamma risk/avkastningsegenskaper och låg korrelation till aktie- och räntemarknaden. Investeringar görs direkt genom köp av fysiska innehav och/eller indirekt genom finansiella derivatinstrument. Fonden använder derivat i stor utsträckning.

Händelser och trender på marknaden som dominerat utvecklingen

Aktiemarknaden sjönk globalt under oktober då en ny våg av coronavirusinfektioner minskade riskviljan bland investerare. Antalet nya fall av covid-19 steg till rekordnivåer över hela Europa. Nya restriktioner infördes i flera europeiska länder, däribland Storbritannien, Tyskland och Frankrike. MSCI World var ner cirka 1,8 procent. HFR:s breda hedgefondsindex var ner 0,2 procent under oktober och är upp cirka 1,4 procent hittills i år. Som jämförelse kan också nämnas att HFR:s Global Equity Long/Short-index var ner 0,5 procent i oktober och är därmed ner 3,5 procent för året. Coeli Multi Asset var ner 1 procent i oktober och är därmed upp 4,3 procent för året.

Bland fondens systematiska lång/kort-positioner i globala aktier kom de största positiva bidragen till avkastningen från de långa positionerna i Admicom, Logitech och Boston Beer Company. Logitechs rapport var väldigt stark och aktien gick upp cirka 18 procent. Fonden hade också köpoptioner i Logitech. Dessa stängdes med 450 procent i vinst. Totalt bidrag till avkastning för fonden av dessa två positioner var denna dag 0,6 procent. Bland de korta/blankade positionerna gick British Telecom, Banco Santander och Mitsubishi Motors ner mest. Sammantaget kan man säga att vi inte är nöjda med månadens avkastning trots att marknaden var väldigt turbulent under vissa perioder. Vi har legat neutrala till nettokorta i fondens exponering under i princip hela månaden men blev ändå överraskade av den starka rekylen nedåt under den sista veckan i oktober. Till exempel var det tyska aktieindexet DAX ner 8,3 procent och det svenska OMX indexet ner 5,5 procent under den sista veckan i oktober.

Förändringar i portföljen

Bruttoexponeringen har under månaden varierat mellan 62 procent och 83 procent medan nettoexponeringen har varierat mellan -15 procent och 41 procent. Under månaden köptes inte några nya aktier in i fonden. Däremot minskades vikterna i några tech-bolag inför rapportperioden.

Fondens positionering/framtidstro

Under månaden minskade fondens bruttoexponering något i jämförelse med september och fonden var huvudsakligen marknadsneutral under oktober. Vår förväntan om börsen framöver är ökad risk och volatilitet bland på grund av att USA går mot val. Spridningen av Covid 19 ökar igen i en andra våg vilket kan få mycket negativa effekter för aktiemarknaden framöver.

Stefan Åsbrink, portföljförvaltare Coeli Multi Asset

Stefan Åsbrink

Förvaltare Coeli Multi Asset

Översikt
Startdatum 2019-12-31
Förvaltningsavgift  1,7 %
Riskgrad 5 of 7

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.