Vår framgångsrika globala aktieförvaltning

Vissa investerare tycker att det är tråkigt att investera i fonder för att det kan kännas som en ”black box”. Det är svårt att få insyn i vad förvaltarna gör och genom investeringar i upp till 100 bolag blir effekten av varje bolags framgång försvinnande liten.

Ännu värre är det i indexfonder där det inte sällan är upp emot 500 bolag i fonderna. Därför vill jag lyfta fram två förvaltarteam som öppnar upp den svarta boxen och förmedlar vad de faktiskt investerar i och som även har visat på en väldigt bra avkastning. Gemensamt tycker jag att detta gör investeringarna spännande, både från ett informationsperspektiv men framför allt så ger det en ypperlig grund till hög avkastning för den globala delen i en investerares aktieportfölj.

Coeli Global Select

Det team som förvaltar mest kapital hos Coeli (ca 12,4 miljarder SEK), är äldst och även mest välkänt på marknaden är Coeli Global Select. Förvaltningsstrategin går ut på att hitta cirka 30 bolag att investera i. Bolagen beskriver förvaltarna som exceptionella investeringar eller “världens finaste bolag”. Teamet har en egen hemsida där du bland annat kan ta del av alla deras företagsbesök hos sina portföljbolag och kan följa portföljens utveckling. Sedan starten i november 2014 har Coeli Global Select skapat 220 procent i avkastning vilket är en bra bit över sitt jämförelseindex. Ett år som 2023, när Stockholmbörsens breda index just nu ligger strax över sex procent, har Globalfonden avkastat över 27 procent till sina andelsägare. Denna fond passar såväl den stora institutionen eller den privata investeraren som sparar till barnbarnen. Om du ska välja en enskild fond inom aktiebenet är det Coeli Global Select.

➜ Läs mer om Coeli Global Select

Coeli Circulus

Ett betydligt nyare team inom Coeli är Coeli Circulus. Även om teamet har knappt ett år hos Coeli så har förvaltarna över två decenniers av erfarenhet av att investera och arbeta med micro och småbolag över hela världenDet finns många skäl till att investera i Coeli Circulus men utöver en bra avkastningspotential är det absolut starkaste skälet att de genom sina investeringar gör skillnad på riktigt. Fonden är nämligen en impactfond som investerar i bolag som bidrar till att uppfylla de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. För att hitta de bolag de ska analysera djupare har de tagit fram ett unikt AI-verktyg vilket skapar de bästa förutsättningarna för att hitta de mest intressanta investeringarna. Är det någonstans där det till stor sannolikhet kommer vara en strukturell tillväxt framåt är det här och då är givetvis den exponeringen något som bör finnas i en aktieportfölj. Dessutom har de skapat över 16 procent i avkastning i år.

➜ Läs mer om Coeli Circulus

Varför ska du allokera kapitalet till två stora globalfonder?

Svaret på frågan är för att de kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Genom att kombinera dessa två förvalteam får du dels ca 30 kvalitetsbolag i Coeli Global Select som historiskt har visat sig skapa väldigt god avkastning genom att vara marknadsledande i sin nisch och över tid hela tiden vuxit sina vinster, vilket allt annat lika innebär högre aktiekurser. Genom att investera i Coeli Circulus får du exponering mot betydligt mindre bolag som har möjlighet att bli framtidens globala marknadsledare i sin nisch samt att ditt kapital allokeras till de bolag som utöver att växa också har som målsättning att göra världen bättre.

När man placerar sitt kapital ska man göra det både med hjärta och hjärna och den mixen finns i båda dessa två fonder. År 2023 har varit ett bra år för de som har tagit rygg och allokerat kapital till Coelis globala aktieteam men resan är långt ifrån slut. Som alltid när man investerar i aktiefonder så kommer det att innebära risker och möjligheter men för den långsiktiga investeraren kommer det troligen vara en risk värd att ta.

Vill du veta mer?

➜ Kontakta din personliga rådgivare på Coeli eller maila oss på info@coeli.se.

 

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.